فرایند جوشکاری مقاومتی (RW)

جوشکاری مقاومتی (Resistance Welding – RW) و یا جوشکاری مقاومتی الکتریکی (Electric Resistance Welding – ERW) یکی از اقتصادی ترین فرایندهای جوشکاری است. نرخ اتصال یا سرعت جوشکاری بالای این فرایند از یک طرف و نیز عدم استفاده از مواد… ادامه مطلب