عیوب جوش

جوشکار سیار جوشکار تهران آهنگر سیار آهنگر تهران   در جوشکاری رعایت نشدن بعضی ار اصول منجر ب پیدایش یسری از عیوب میشود. لکه ی قوس .برخورد نوک الکترود ب سطح کار .قرار دادن انبر معیوب روی سطح کار .شل شدن انبر اتصال  … ادامه مطلب